• Inloggen
 • nl-NLen-USde-DEzh-CN

nl-NLWelkom

De Software Documentatie Kit van Floricode wordt slechts in één taal gepubliceerd. Deze en onderliggende pagina's zijn grotendeels alleen in Engels beschikbaar.
Ga naar de Nederlandse intro

en-USWelcome

The Software Documentation Kit of Floricode is only available in one language. This and other underlaying pages are mostly written in English.
Go to the English intro

Welkom op de pagina voor software ontwikkelaars

Floricode is het loket voor berichtstandaarden en coderingen voor de internationale sierteelt. Berichtstandaarden en gecodeerde gegevens  stellen telers, handelaren, veredelaars, veilingen en logistieke dienstverleners in staat elektronisch gegevens uit te wisselen waarmee zij hun commerciële, logistieke en financiële processen kunnen optimaliseren.

Onze producten en diensten ‘berichtstandaarden’ en ‘coderingen’ vormen voor u als softwareontwikkelaar de basis voor het implementeren van deze standaarden in de softwareapplicaties voor uw gebruikers. Per 1 januari 2014 introduceerde Floricode voor u als softwareontwikkelaar een jaarlijks abonnement voor het gebruik van één of meerdere (sets) berichtstandaarden en coderingen. De hoogte van dit jaarlijkse abonnement is afhankelijk van het aantal berichtensets dat u in gebruik heeft c.q. heeft geïmplementeerd in uw applicaties. Zodra wij uw aanmelding voor dit abonnement hebben ontvangen krijgt u voor de aangegeven standaarden gericht toegang tot de betreffende documentatie op het SDK-gedeelte van onze website.

De inhoud van het abonnement met de daarbij behorende diensten wordt nader toegelicht in deze brochure.

De tarieven staan vermeld op onze tarievenpagina. Het aanmeldformulier voor deze dienst 'Berichtstandaarden' vindt u hier.

Een beschrijving van ons beleid en de procedures vindt u hier.

Doel van deze SDK-website is om softwareontwikkelaars te ondersteunen bij de implementatie van Floricode-standaarden. U vindt hier onder andere:

 • Alle EDIFACT-standaarden van Floricode
 • Alle XML-standaarden van Floricode
 • Documentatie voor verschillende doelgroepen, waaronder functionele en technische documentatie
 • Voorbeeldberichten, demo's en codefragmenten
 • Frequently Asked Questions
 • Gratis tools voor XML-ontwikkelaars

 

Welcome to the website for Floricode developers

Floricode is the portal for messaging standards and coding systems used by the international floriculture sector. Messaging standards and coded data enable growers, wholesale traders, plant breeders, auctions and logistics providers to use electronic data exchange for improving their commerical, logistics and financial processes.

For you as a software developer, our products and services - messaging standards and coding systems - provide the basis for implementing these standards in the software applications for your users. On 1 January 2014, Floricode introduced a yearly subscription for software developers that gives you the use of one or more sets of messaging standards and coding systems. The price of this yearly subscription depends on the number of messaging sets that you are using and/or have implemented in your applications. As soon as we receive your subscription application, you can go to the SDK section of our website where you will have immediate access to the relevant documentation for the standards you requested.

The content of the subscription and its corresponding services are described in greater detail in this brochure.

The subscription rates are listed on our rates page. The application form our Messaging Standards service is available here.

A description of our policies and procedures is provided here.

This SDK website is intended to support software developers in implementing Floricode standards. The information at this site includes:

 • All the Floricode’s EDIFACT standards
 • All the Floricode’s XML standards
 • Documentaton, including functional and technical documentation, for various target groups
 • Sample messages, demos and code fragments
 • Frequently Asked Questions
 • Free tools for XML developers