• Inloggen

Jaarverslag Floricode 2022

1. Inleiding
Kernopdracht aan Floricode is het zorgen voor het verder verbeteren van de handelsstromen in de sierteelt, vooral door het stimuleren van de digitalisering van de gehele keten. Dit vanuit vier pijlers: registreren, coderen, standaardiseren en distribueren.Bedrijven in de sierteelt zijn in staat met de diensten en producten van Floricode hun bedrijfs-  en handelsprocessen te optimaliseren en daarmee hun concurrentiepositie in de internationale sierteeltketen te versterken.Floricode heeft zich na de fusie tussen Florecom en VKC in 2013 ontwikkeld tot een zelfstandige, efficiënte organisatie, die onafhankelijk haar werk doet, uiteraard in nauwe samenwerking met de ketenpartners en andere belanghebbenden.

2. Nieuw strategisch plan
10 jaar na de oprichting van Floricode was het in 2022 een goed moment om het strategisch plan van Floricode te herzien en aan te scherpen aan de actuele situatie in de internationale sierteelt. Hiervoor werden een groot aantal gesprekken gevoerd met bedrijven en organisaties uit de diverse klantgroepen van Floricode bij de veredeling, productie, veiling en handel in alle deelsectoren van de sierteelt: bloemisterij, bloembollen en boomkwekerij. In een gezamenlijke sessie van bestuur, directie en vertegenwoordigers van de belangrijkste stakeholders zijn vervolgens de hoofdlijnen en prioriteiten voor de jaren 2023-2025 vastgesteld. Kernpunten van het nieuwe strategisch plan zijn:

 • Floricode legt de focus nog meer op de digitalisering van de sierteeltketen
 • Floricode wordt een meer proactieve organisatie
 • De reguliere beheeractiviteiten worden financieel sluitend
 • Floricode pakt innovatie op middels gezamenlijke sectorprojecten en -initiatieven

Dit heeft geleid tot een actieplan met de volgende 4 prioriteiten:

 • Floricode gaat een datapool voor duurzaamheid ontwikkelen
 • Floricode gaat haar werkterrein verbreden naar bloembollen en boomkwekerij
 • Floricode verbetert haar huidige interne werkprocessen en datakwaliteit
 • Floricode gaat de huidige IT systemen vernieuwen

In de tweede helft van 2022 zijn hiertoe de onderstaande activiteiten gestart.

2.1 Datapool duurzaamheid
Floricode voert samen met vertegenwoordigers van handelsbedrijven en Royal FloraHolland een architectuurstudie uit naar de wijze waarop allerlei typen duurzaamheidsdata in de sierteeltketen in de toekomst tussen partijen digitaal uitgewisseld kunnen gaan worden. Concrete aanleiding hiertoe zijn de wettelijke verplichtingen waaraan handelsbedrijven moeten voldoen in de landen van de EU op het gebied van verpakkingsmateriaal. Maar ook gegevens over andere datatypen zoals footprint cijfers en  de substraatsamen-stelling (veen) van pot- en tuinplanten zullen de komende jaren meer en meer digitaal uitgewisseld gaan worden tussen producent, leverancier, veiling en handel. Floricode wordt gezien als dé partij die samen met de leveranciers een register met de masterdata van het sierteelt verpakkingsmateriaal kan gaan ontwikkelen.

2.2 Interne werkprocessen  en data kwaliteit
Het Floricode team heeft gezamenlijk vier prioriteiten vastgesteld waarbij we door aanpassingen van onze IT systemen én werkwijzen zowel de werkprocessen als de datakwaliteit kunnen verbeteren. Opdracht is gegeven de aanpassingen in de bestaande IT systemen te ontwikkelen. De eerste aanpassingen zijn eind 2022 in productie genomen. Voor de klanten van Floricode is het uiteindelijk resultaat hiervan dat de data die Floricode ter beschikking stelt van bijvoorbeeld het certificatenregister meer compleet en actueler zijn.

2.3 Proof of Concept
Floricode wil de komende jaren haar bestaande IT systemen gaan vervangen. Nu nog maakt Floricode gebruik van meerdere afzonderlijke deelsystemen. Dit beperkt de mogelijkheden voor nieuwe ontwikkelingen waaronder één geïntegreerde digitale dienstverlening aan de klanten. Om een geschikte leverancier te kunnen selecteren én een keuze te kunnen maken voor een nieuwe IT architectuur is Floricode in de 2e helft van 2022 gestart met een marktverkenning. Uiteindelijk heeft Floricode twee leveranciers uitgenodigd een Proof of Concept uit te voeren. Hierin gaan zij in een kort traject van enkele weken op basis van specificaties van Floricode software opleveren. Tevens kunnen zij in dit traject aantonen hoe zij een dergelijk project met Floricode zouden aanpakken. Deze Proof of Concept trajecten gaan begin 2023 van start.

3. Bestuurssamenstelling
Het bestuur bestaat thans in totaal uit 5 leden:

 • Gijs Kok (voorzitter) - vanuit de geleding veilingen
 • Ron de Lange (secretaris) - vanuit de geleding veredeling
 • Leon Buskermolen (penningmeester) - vanuit de geleding handel
 • Florian Faassen - vanuit de geleding productie (onbedekte teelten)
 • Jos ten Have - vanuit de geleding productie (bedekte teelten)

De laatste 2 leden zijn in 2022 nieuw toegetreden tot het bestuur. Hiermee geeft Floricode invulling aan de wens het bestuur te laten bestaan uit een bredere vertegenwoordiging vanuit de gehele sierteelt.

4. Personele bezetting
Aanvankelijk kon Floricode in 2022 twee nieuwe medewerkers verwelkomen. Om diverse redenen besloten zij echter in de loop van dit jaar Floricode al weer te verlaten. Bovendien hebben 2 andere medewerkers eveneens dit jaar afscheid genomen van Floricode. Dit leidde eind 2022 tijdelijk tot  een erg krappe bezetting. Gelukkig is het gelukt vrij snel in eerste instantie per 15-11-2022 één nieuwe medewerker aan te trekken en per 1-2-2023 een tweede nieuwe medewerker. Dit betreft het team dat verantwoordelijk is voor het beheer van de registers van bedrijven, locaties en certificaten. Eind 2022 heeft het bestuur de beoogde opvolger van de directeur, die in 2023 met pensioen zal gaan, per medio januari 2023 aangesteld. Floricode had in 2022 10 medewerkers in dienst, in totaal 7,9 FTE.

5. Floricode 2022 in cijfers
Enkele cijfers die de concrete resultaten van het werk van Floricode in 2022 illustreren:

REGISTREREN

 • Aantal nieuwe productregistraties: 1635

CODEREN

 • Aantal nieuwe productcodes: 1546
 • Aantal datasets in beheer: 12
 • Beheer Certificatenregister:
  • Bevat actuele gegevens over de certificaten van 4600 bedrijven (GLN nummers)
  • uitbreiding naar de data van 15 schema eigenaren met 41 verschillende certificaten
  • introductie van ‘FSI compliant’; de bedrijven die met hun certificeringen voldoen aan de FSI eisen voor duurzaamheid in 2025
  • toevoeging van de certificaten van bloembollenbedrijven
 • Beheer bedrijfscodes
  • toevoegen fytosanitaire registratienummers en KvK nummers aan de bedrijfsgegevens

STANDAARDISEREN

 • Aantal berichtensets in beheer: 9

DISTRIBUEREN

 • Toename gebruik van de API diensten op de masterdatasets
 • 6 artikelen in het vakblad ‘Bloem en Blad’

6. Klanten Floricode 2022

 • Aanvragers productregistratie: 246 Veredelaars/kwekers
 • Abonnees berichtstandaarden: 125 softwareleveranciers
 • Abonnees codepakketten: 118 softwareleveranciers, eindgebruikers
 • Abonnees API: 43 eindgebruikers
 • Abonnees FloriBar: 52 plantenkwekers en tuincentra
 • Abonnees digitale beelden: 26 handelsbedrijven
 • Abonnees veilingen: Royal FloraHolland, Plantion, Holambra, Hyeres, Veiling Rhein-Maas, Online Flower Auction.

7. Financieel resultaat
Floricode is de weg ingeslagen om de kosten voor haar beheeractiviteiten op het gebied van de productregistratie, codering, standaardisatie en distributie volledig te dekken door inkomsten vanuit de markt. Dit met name via abonnementen voor het gebruik van de stamdata die Floricode beheert. Op deze wijze zullen de direct belanghebbende gebruikers uit de sector meer gaan bijdragen aan de exploitatie van Floricode. Het doel hiervan is tevens dat de exploitatiebijdrage van Royal FloraHolland per 2023 volledig afgebouwd kan gaan worden. Royal FloraHolland zal samen met andere direct belanghebbenden, onder andere vanuit de handel, aanvullend bij gaan dragen aan innovatieprojecten gericht op de verdere digitalisering van de sierteelt.

De hoogte van de begroting van Floricode bedraagt circa € 950.000,-. De opbrengsten voor de diverse diensten kwamen in 2022 hoger uit dan begroot met name door het hoger aantal abonnees op de datadiensten. Het aantal productregistraties en uitgegeven productcodes was conform de begroting.Omdat ook de kosten hoger zijn uitgekomen dan begroot is de exploitatiebijdrage van Royal FloraHolland eveneens op het begrote bedrag uitgekomen.Floricode beschikt inmiddels over een toereikende financiële positie.

8. Meer informatie
Meer informatie over de diensten van Floricode vindt u op:
www.floricode.com
www.plantscope.nl
floribar.floricode.com
en gebruik onze app Floribook: floribook.eu