• Inloggen
  • nl-NLen-USde-DE

Organisatie

Floricode is een kleine, maar dynamische organisatie met een uitgebreid netwerk binnen de sector. Samenwerken is het sleutelwoord: automatiseren is immers mensenwerk.

Het bestuur wordt gevormd door:
Gijs Kok - onafhankelijk voorzitter
André van der Linden - vanuit de geleding veilingen
Robbert Hamer - vanuit de geleding veredeling (Florensis)
Michel van Hout - vanuit de geleding handel
Florian Faassen - vanuit de geleding productie (onbedekte teelten)
Jos ten Have - vanuit de geleding productie (bedekte teelten)
Henk Poldervaart (adviseur) - directeur Floricode

De bestuursleden zijn op persoonlijke titel benoemd op basis van hun deskundigheid en betrokkenheid bij de kernactiviteiten van Floricode. Zij treden niet op als vertegenwoordiger van een bepaalde organisatie of een bedrijf.

Organisatiestructuur:

 

Wanneer nieuwe ontwikkelingen in de sector op het gebied van digitalisering en standaardisatie zich voordoen en Floricode mogelijk een rol kan spelen, kan de directie een beroep doen op de specifieke expertise vanuit de sector. Deze 'denktank' komt op ad hoc basis bijeen om op strategsch niveau gezamenlijk na te denken over deze ontwikkelingen en vorm te geven aan de gewenste aanpak. Dit kan dan bijvoorbeeld leiden tot een innovatieproject.

Het team van Floricode-medewerkers richt zich hoofdzakelijk op reguliere beheeractiviteiten, zoals productregistratie en het beheer van bedrijfs- en locatiecodes, binnen de 'Data Operations'. Om een brede vertegenwoordiging te waarborgen, heeft Floricode de werkgroep DATA opgezet, bestaande uit afgevaardigden van bedrijven in alle sectoren van de sierteelt, waaronder veredeling, kwekerijen, veilingen en handelsbedrijven.
In de werkgroep DATA worden praktijkkennis en -ervaringen gedeeld met betrekking tot de diensten en producten van Floricode, zoals productregistratie, codering en het gebruik van de masterdata die Floricode beheert en verspreidt. De werkgroep voorziet de directie van inhoudelijk advies over de gewenste ontwikkeling van Floricode's vier kernactiviteiten. Het uiteindelijke doel is ervoor te zorgen dat de producten en diensten van Floricode optimaal bijdragen aan verdere innovatie en ontwikkeling binnen alle bedrijven in de sierteeltsector. Zo kunnen zij, door bijvoorbeeld gebruik te maken van gestandaardiseerde ICT-berichten en coderingen, hun concurrentiepositie in de internationale sierteeltmarkt versterken.

Innovatieactiviteiten vallen onder 'Innovations'; deze activiteiten worden projectmatig opgepakt samen met belanghebbende partijen uit de sierteelt. In project- en/of werkgroepen kunnen nieuwe toepassingen, waaronder nieuwe standaarden, worden ontwikkeld en beproefd. Bij succesvolle afsluiting van een dergelijk project kunnen de resultaten in beheer komen van Floricode en leiden tot (ver)nieuw(d)e datadiensten voor kwekers, veilingen en/of handelaren.

Tenslotte neemt Floricode deel aan diverse project- en werkgroepen van andere betrokken organisaties.