• Inloggen
  • nl-NLen-USde-DE

Linnaeus

Onder de noemer Linnaeus is het coderingssysteem binnen de sierteeltsector vernieuwd. Hiermee zijn er tussen de Nederlandse Bloemenveilingen en de handelsorganisaties VGB (Vereniging van Groothandelaren in Bloemkwekerijprodukten) en HBAG (Hoofdbedrijfschap Agrarische Groothandel) afspraken gemaakt. Deze afspraken zijn:

  • Het uitbreiden van de productcodes van 5 naar 7 posities zodat er meer ruimte is voor groei in het productassortiment.
  • Het mee kunnen geven van meer productinformatie door aanvoerders en de Nederlandse veilingen aan de producten. Handelspartijen weten zo beter wat zij kopen, zeker op afstand.
  • Het beschikbaar hebben van de informatie in ketenberichten in meerdere talen.
  • Het vastleggen van de regelgeving rond verplichte kenmerken bij klokpartijen in codelijsten.

 

De aanleiding hiervoor was drieledig. Allereerst was er vanuit de handel behoefte aan meer productinformatie om zo ook op afstand te kunnen inkopen. Met de komst van het elektronisch kopen zien veel handelaren het product niet meer voor het moment van de transactie. Door meer productinformatie toe te voegen is een betere en specifiekere beschrijving van het product mogelijk. Deze productinformatie verschilt dan natuurlijk ook per product. Om het mogelijk te maken om meer specifieke informatie mee te geven is besloten om het aantal productkenmerken te vergroten naar 6. 

Een tweede punt was de nog beschikbare productcodes binnen het oude systeem. Door de snelle uitbreiding van het productassortiment was hiervan het einde in zicht. 

Als laatste argument draagt standaardisatie van de productinformatie toe aan een eenduidige informatie-uitwisseling in de keten. Hierdoor weten ketenpartijen welke kenmerken op welke posities worden meegegeven. Zo kan iedere organisatie deze informatie in haar eigen systeem gebruiken. 

Vanuit Linnaeus is de technische blauwdruk opgesteld. De technische blauwdruk beschrijft de concrete uitwerking van de nieuwe coderingssystematiek. Hier kunt u de technische blauwdruk downloaden.