• Inloggen
  • nl-NLen-USde-DE

Disclaimer

 

Floricode besteedt de uiterste aandacht aan de informatie die zij via haar website respectievelijk alle websites binnen het Floricode-domein verspreidt. Floricode kan echter niet instaan voor de juistheid, volledigheid en tijdigheid van die informatie. Aan de informatie op de website respectievelijk alle websites binnen het Floricode-domein kunnen dan ook geen rechten worden ontleend. Floricode sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei schade, direct of indirect en van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van deze sites of de daarop geplaatste informatie, dan wel met de onmogelijkheid om deze sites of de daarop geplaatste informatie op enig moment te raadplegen.

Verwijzingen naar andere websites en hyperlinks zijn slechts opgenomen ter informatie van de bezoeker van deze site. Floricode staat niet in voor de inhoud of betrouwbaarheid, in welk opzicht dan ook, van die websites en hyperlinks.

Floricode behoudt zich alle rechten voor met betrekking tot de op deze sites geplaatste informatie. Openbaarmaking langs andere weg of bewerking van die informatie is niet toegestaan zonder voorafgaande toestemming van Floricode.

 

PRIVACYVERKLARING

Algemeen 
Floricode waarborgt de privacy van bezoekers van de genoemde websites en gebruikers van de diensten en zorgt ervoor dat de persoonlijke informatie die bezoekers verschaffen vertrouwelijk wordt behandeld conform de privacywetgeving.
Hieronder wordt beschreven welke informatie Floricode verzamelt en hoe die informatie wordt gebruikt.
Door de informatie op de websites en de diensten te gebruiken, gaat u akkoord met deze privacyverklaring.
Floricode behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd. 

Reden gegevensverzameling/verwerking
Persoonsgegevens van bezoekers van het openbare deel van de websites worden niet verwerkt. Persoonsgegevens van klanten worden door Floricode verwerkt ten behoeve van een efficiënte en effectieve bedrijfsvoering, in het bijzonder in het kader van het verlenen van diverse diensten en het uitvoeren van de volgende activiteiten:
- Gebruik van de besloten delen van de websites van Floricode: Floricode.com, Floribar.floricode.com, Floribook.eu en Plantscope.nl
- Het beheren van de abonnementen en toegang tot de diensten van registratie, codering, standaardisatie en distributie
- Het factureren van abonnementen en verleende diensten
- Alsmede het beheren van de daaruit voortvloeiende relaties, waartoe ook begrepen: activiteiten gericht op vergroting van het aantal abonnees.

Floricode vraagt klanten o.a. hun bedrijf- en/of persoonsgegevens op (onder andere: hun naam, adres, (e-mail)adresgegevens, telefoonnummer, website, account wachtwoord etc.). Gegevens op een aanvraagformulier via de website of via een e-mail worden bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.
Na toelating als klant worden die persoonsgegevens in het CRM en evt. boekhoudsysteem opgenomen en beheerd zolang de klanten gebruik maakt van deze dienst (zoals een abonnement). Ook worden bedrijf- en/of persoonsgegevens van de klanten vastgelegd, beheerd en gedistribueerd naar bedrijven actief in de sierteeltsector in de vorm van de z.g. ‘codelijsten’ t.b.v. het digitaal uitwisselen van data in de keten tussen handelspartijen onderling. Gebruikers van deze dienst hebben hiervoor een abonnement bij Floricode afgesloten waarvoor de richtlijnen van toepassing zijn die in de Algemene Voorwaarden zijn opgenomen. 

Verstrekking aan derden
Floricode kan gebruik maken van de diensten van derden om uw gegevens te verwerken in overeenstemming met deze Privacyverklaring. Deze derden treden hierbij op als bewerker voor Floricode waarbij Floricode er voor zorgt dat deze partijen voldoende waarborgen bieden ten aanzien van de technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen.
Derden die voor Floricode optreden als bewerker hebben een bewerkersovereenkomst met Floricode afgesloten waarin onder meer is opgenomen dat zij de persoonsgegevens alleen zullen verwerken in opdracht van Floricode. 

Logboeken van systemen
De systemen die Floricode gebruikt, om o.a. de websites aan de bezoekers te kunnen tonen, verzamelen technische gegevens van de verzoeken van de bezoeker. Hieronder valt het IP adres, de browser, de opgevraagde pagina/bestand en het tijdstip van de opvraging. Deze informatie is enkel bedoeld om misbruik van de systemen op te kunnen sporen. Deze informatie houdt Floricode anoniem, is niet gekoppeld aan andere persoonlijke informatie en wordt niet verstrekt aan derden. 

Privacy policy van derde partijen
Floricode maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de websites gebruiken en hoe zij die bekijken (o.a.: welk besturingssysteem, webbrowser, resolutie). De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar een door Google opgeslagen op servers in de USA. Lees het privacy beleid van Google voor meer informatie, alsook het specifieke privacy beleid van Google Analytics.
Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze websites gebruikt wordt en om rapporten over de websites aan ons te kunnen verstrekken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Floricode heeft hier geen invloed op. Floricode heeft Google niet toegestaan de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten. 

Cookies
Floricode zelf plaatst enkel ‘functionele’ cookies bij bezoekers, met als doel de werking van de websites te garanderen. Deze cookies verlopen tegelijker tijd met de sessie.
Via de websites van Floricode worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Floricode gebruikt deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Deze cookies kunnen tot 2 jaar geldig zijn. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Floricode heeft hier geen invloed op. Lees het privacy beleid en cookiebeleid van Google voor meer informatie.
Bezoekers kunnen er voor kiezen om cookies uit te schakelen door gebruik te maken de mogelijkheden van de browser. Selecteer de hulpfunctie van de browser (de F1-knop op het toetsenbord) of bekijk de hulppagina’s van Google Chrome, Mozilla Firefox en Microsoft Internet Explorer om te zien hoe dit in zijn werk gaat. 

Laatste nieuws
Floricode zendt regelmatig een nieuwsbrief met updates en wetenswaardigheden. Het e-mailadres van bezoekers wordt alleen met diens expliciete toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden. Het abonneebestand van de nieuwsbrief wordt niet aan derden verstrekt.

Beveiliging gegevens
Floricode heeft passende technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen getroffen om persoonsgegevens van klanten te beschermen tegen verlies, misbruik en ongeoorloofde toegang door derden. Bovendien heeft Floricode haar ICT provider verplicht eveneens dergelijke passende technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen te treffen. 

Privacy-rechten van bezoekers
Bezoekers kunnen Floricode schriftelijk verzoeken hun persoonsgegevens in te zien. Indien de door Floricode verstrekte gegevens onjuistheden bevat, kan schriftelijk verzocht worden die gegevens te wijzigen of te laten verwijderen. Daarnaast kunnen bezoekers Floricode gemotiveerd schriftelijk vragen om beperking van hun persoonsgegevens, dan wel kunnen zij bezwaar maken tegen de verwerking van hun persoonsgegevens. Verzoeken /bezwaren dienen gericht te worden aan: Stichting Floricode • Sotaweg 21 • 2371 GA Roelofarendsveen  Fax 071 305 1577  E. info@floricode.comwww.floricode.com