• Inloggen
  • nl-NLen-USde-DE

Organisatie

Floricode is een kleine, flexibele organisatie met een groot netwerk in de sector. Samenwerken is het sleutelwoord: automatiseren is immers mensenwerk.

Het bestuur wordt gevormd door:
Gijs Kok (voorzitter) - vanuit de geleding veilingen
Ron de Lange (secretaris) - vanuit de geleding veredeling
Leon Buskermolen (penningmeester) - vanuit de geleding handel
Florian Faassen - vanuit de geleding productie (onbedekte teelten)
Jos ten Have - vanuit de geleding productie (bedekte teelten)
Henk Zwinkels (adviseur) - directeur Floricode

De bestuursleden zijn op persoonlijke titel benoemd op basis van hun deskundigheid en betrokkenheid bij de kernactiviteiten van Floricode. Zij treden niet op als vertegenwoordiger van een bepaalde organisatie of een bedrijf.

Floricode kent hiernaast een adviesraad bestaande uit vertegenwoordigers van alle geledingen en organisaties uit de sierteelt. Zo zijn VGB (handel), Plantum (veredeling), Royal FloraHolland en Plantion (veilingen) in de adviesraad vertegenwoordigd. Ook GS1, VARB en Stichting Edibulb nemen deel.
De adviesraad adviseert de directie inhoudelijk over de gewenste ontwikkeling van de vier kernactiviteiten van Floricode. Het doel hierbij is dat de producten en diensten van Floricode optimaal bijdragen aan de verdere innovatie en ontwikkeling van alle bedrijven in de sierteelt waarmee zij, bijvoorbeeld door de inzet van ICT met gestandaardiseerde berichten en coderingen, hun concurrentiepositie in de internationale sierteeltmarkt kunnen versterken.

Tenslotte kent Floricode twee vaste werkgroepen:

- Werkgroep Standaarden: verantwoordelijk voor de opzet en organisatie van de berichtstandaardisatie
- Werkgroep Codering: verantwoordelijk voor de opzet en uitvoering van de (product)codering

Voor projecten worden tijdelijk projectgroepen opgezet. Ook neemt Floricode zelf deel aan projectgroepen van andere betrokken organisaties.

Organisatiestructuur: