Zoeken  |  Inloggen
nl-NLen-USde-DE

 

Disclaimer

Floricode besteedt de uiterste aandacht aan de informatie die zij via haar website respectievelijk alle websites binnen het Floricode-domein verspreidt. Floricode kan echter niet instaan voor de juistheid, volledigheid en tijdigheid van die informatie. Aan de informatie op de website respectievelijk alle websites binnen het Floricode-domein kunnen dan ook geen rechten worden ontleend. Floricode sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei schade, direct of indirect en van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van deze sites of de daarop geplaatste informatie, dan wel met de onmogelijkheid om deze sites of de daarop geplaatste informatie op enig moment te raadplegen.

Verwijzingen naar andere websites en hyperlinks zijn slechts opgenomen ter informatie van de bezoeker van deze site. Floricode staat niet in voor de inhoud of betrouwbaarheid, in welk opzicht dan ook, van die websites en hyperlinks.

Floricode behoudt zich alle rechten voor met betrekking tot de op deze sites geplaatste informatie. Openbaarmaking langs andere weg of bewerking van die informatie is niet toegestaan zonder voorafgaande toestemming van Floricode.