• Inloggen

Jaarverslag Floricode 2021

1. Inleiding

Kernopdracht aan Floricode is het zorgen voor het verder verbeteren van de handelsstromen in de sierteelt, vooral door het stimuleren van de digitalisering van de gehele keten. Dit vanuit vier pijlers: registreren, coderen, standaardiseren en distribueren. Bedrijven in de sierteelt zijn in staat met de diensten en producten van Floricode hun bedrijfs-  en handelsprocessen te optimaliseren en daarmee hun concurrentiepositie in de internationale sierteeltketen te versterken.
Floricode heeft zich na de fusie tussen Florecom en VKC in 2013 ontwikkeld tot een zelfstandige, efficiënte organisatie, die onafhankelijk haar werk doet, uiteraard in nauwe samenwerking met de ketenpartners en andere belanghebbenden.

2. Veranderende rol Floricode

De belangrijkste trends en ontwikkelingen voor de sierteelt in relatie tot het werkveld van Floricode zijn:

 • Internationalisering van productie en handel.
 • Veranderingen in de supply chain middels schaalvergroting, samenwerkingen, innovaties, en grensvervaging tussen de traditionele deelsectoren en keten-schakels.
 • De groeiende aandacht voor duurzaamheid waarbij het delen van duurzaamheidsdata in de gehele keten van groot belang zal gaan worden.
 • Verdergaande digitalisering van de maatschappij; bloemen en planten zullen binnen enkele jaren voor circa 25% online worden verhandeld, de zogenaamde platforms zijn hiervoor  dé toekomst voor de sierteelt.
 • Virtualisatie; digitale beelden worden naast ‘data’ over producten en diensten van toenemend belang in het digitale handelsproces.
 • Het combineren van technologie, robotica, sensoren en slimme ICT zal tot de nodige kansrijke innovaties leiden (bijvoorbeeld “de drone in de kas”, “precisietuinbouw”, “Big data”).
 • Verdergaande automatisering van werkzaamheden zal ook mogelijkheden bieden voor de bedrijfsvoering van Floricode zelf.

De rol van Floricode is daarmee de afgelopen jaren ook veranderd. Middels de volgende activiteiten speelt Floricode hier op in:

 • Heroriëntatie organisatie: Floricode heeft in 2021 stappen gezet om de organisatie zowel bestuurlijk als organisatorisch en qua personeel kwalitatief en kwantitatief aan te passen. Begin 2021 zijn een aantal aanpassingen van de statuten van Floricode doorgevoerd; hiermee wordt onder andere  een bredere bestuurssamenstelling mogelijk. Per 1/1/2022 is dan ook een extra bestuurder benoemd namens de tuinbouwproductie afkomstig uit de boomkwekerijsector.  Ook het huishoudelijke reglement is in 2021 geheel aangepast.
 • Heroriëntatie standaardisatie: Floricode verlegt de focus qua standaarden naar het beheer en de ontsluiting van alle relevante stamdata voor de sierteelt. Middels API koppelingen zijn inmiddels nagenoeg alle beschikbare sets van stamdata ontsloten zoals de codelijsten van producten en bedrijven en het certificatenregister waarmee deze data online beschikbaar zijn voor gebruikers. In 2021 is het aantal API aansluitingen op deze diensten verder gegroeid. Gebruikers zoals handelsbedrijven, transporteurs en veilingen sluiten hiervoor een abonnement af met Floricode.
 • Heroriëntatie verdienmodel: Floricode wordt stap voor stap minder afhankelijk van de z.g. sector financiering; de introductie van de abonnementen voor de API koppelingen voor de diverse sets aan stamdata vormt hiervoor de basis.

3. Data governance in de sierteelt

Floricode heeft de aandacht gevestigd op het belang van een goede data governance in de sierteelt middels het onderzoek daar hiervoor is uitgevoerd door studenten-adviesbureau YAG en de online bijeenkomst ‘Data Delen” op 13 april 2021.
Door de toenemende digitalisering neemt de data uitwisseling een enorme vlucht en dat juist in de keten tussen telers, veilingen, handelsbedrijven en hun afnemers. Hierbij gaat het niet alleen om aanbiedingen, orders en leveringen, maar ook om de data over duurzaamheid en certificeringen.
In de tuinbouw zijn meerdere platforms actief waarbij bedrijven data met elkaar delen. Zo ontstaan er mogelijkheden om deze data met moderne ICT hulpmiddelen te analyseren om tot nieuwe inzichten te komen.We spreken dan over ‘big data analyses’, ‘business intelligence’ en ‘kunstmatige intelligentie’. Lang niet altijd worden er dan goede afspraken gemaakt over het eigendom van de data, hoe de data verwerkt mogen worden en wat er met de resultaten gedaan mag worden.
De kans bestaat dat bedrijven op een gegeven moment door de vele initiatieven en systemen geen overzicht meer hebben wie welke data van hun bedrijf ontvangt en wat daarmee vervolgens gebeurt. Het moet bedrijven gemakkelijk gemaakt worden zicht te houden op hun data en om zelf ‘aan de knoppen te zitten’ en daarmee regie te houden over hun data. Deze ‘data governance’ wordt van groot belang om de digitale innovatie van de tuinbouw succesvol te maken.

4. Interne automatisering
Floricode heeft in 2021 de eerste stappen gezet om de verouderde systemen voor de productregistratie (Plantscope) en productcodering (FloCoSier) te gaan vervangen. Floricode wil hierbij zoveel mogelijk kiezen voor een standaardsoftware oplossing. Na een uitgebreide voorbereidingsfase, is in de 2e helft van 2021 gestart met de uitvoering van een Proof of Concept fase met de gecontracteerde leverancier. In enkele sprints zal aangetoond moeten worden of de gekozen oplossing geschikt is om de specifieke werkzaamheden die Floricode uitvoert op het gebied van de productregistratie en – codering te ondersteunen.

5. Personele bezetting
Floricode had in 2021 10 medewerkers in dienst in totaal 7,5 FTE. Vanwege de pensionering van een van de medewerkers eind 2021 is per 1/1/2022 een nieuwe medewerker gestart als ‘manager operations’. Hiermee is een volgende stap gezet gericht op de veranderingen van het takenpakket van Floricode.

6. Floricode 2021 in cijfers
Enkele cijfers die de concrete resultaten van het werk van Floricode in 2021 illustreren:

REGISTREREN

 • Het aantal nieuwe productregistraties bedroeg 1929

CODEREN

 • Het aantal nieuwe productcodes bedroeg 1829
 • Aantal sets codelijsten in beheer: 12
 • Beheer Certificatenregister: 
  • uitbreiding naar de data van 14 schema eigenaren met 34 verschillende certificaten
  • introductie van ‘FSI compliant’; de bedrijven die met hun certificeringen voldoen aan de FSI eisen voor duurzaamheid in 2021 resp. 2025
 • Beheer Bedrijfscodes: 
  • toevoegen fytosanitaire registratienummers en KvK nummers aan de bedrijfsgegevens
  • integratie van de bedrijven in de bloembollensector in het register
  • aanzienlijke uitbreiding van het register met de gegevens van de locaties van bedrijven

STANDAARDISEREN

 • Aantal berichtensets in beheer: 9

DISTRIBUEREN

 • Toename gebruik van de API diensten op de stamdata
 • Online bijeenkomst “Data Delen” op 13 april 2021 met 160 deelnemers; zie: https://td.floricode.com/Events  
 • 6 artikelen in ‘Bloem en Blad’

7. Klanten Floricode in 2021:
Aanvragers productregistratie:  281 Veredelaars/kwekers
Abonnees berichtstandaarden: 120 softwareleveranciers
Abonnees codepakketten: 114 softwareleveranciers, eindgebruikers
Abonnees API: 27 eindgebruikers
Abonnees FloriBar: 57 plantenkwekers en tuincentra
Abonnees digitale beelden: 26 handelsbedrijven
Abonnees veilingen: Royal FloraHolland, Plantion, Holambra, Hyeres, Veiling Rhein-Maas

8. Financieel resultaat
Floricode is de weg ingeslagen om meer inkomsten te genereren vanuit de markt via abonnementen voor het gebruik van de stamdata die Floricode beheert. Hierbij gaat het om de data van de productregistraties en –codering, van bedrijven, het certificaten-register en van de overige codelijsten die Floricode in beheer heeft. Op deze wijze zullen de direct belanghebbende gebruikers uit de sector meer gaan bijdragen aan de exploitatie van Floricode. Het doel hiermee is tevens om de exploitatiebijdrage door Royal FloraHolland de komende jaren verder te kunnen verlagen.

De hoogte van de begroting van Floricode bedraagt circa € 900.000,-. De opbrengsten voor de diverse diensten kwamen in 2021 hoger uit dan begroot met name door het hoge aantal productregistraties. De groei van het aantal abonnementen op de diverse sets aan stamdata was beperkt.
Dit heeft tot gevolg gehad dat de exploitatiebijdrage van Royal FloraHolland op een lager bedrag is uitgekomen dan begroot. Floricode beschikt inmiddels over een toereikende financiële positie.

9. Meer informatie
Meer informatie over de diensten van Floricode vindt u op: www.floricode.comwww.plantscope.nl en floribar.floricode.com en gebruik onze app Floribook: floribook.eu