• Inloggen

Jaarverslag Floricode 2019

1. Inleiding
Kernopdracht aan Floricode is het zorgen voor het verder verbeteren van de handelsstromen in de sierteelt, vooral door het stimuleren van de digitalisering van de gehele keten. Dit vanuit vier pijlers: registreren, coderen, standaardiseren en distribueren. Bedrijven in de sierteelt zijn in staat met de diensten en producten van Floricode hun bedrijfs- en handelsprocessen te optimaliseren en daarmee hun concurrentiepositie in de internationale sierteeltketen te versterken. Floricode heeft zich na de fusie tussen Florecom en VKC in 2013 ontwikkeld tot een zelfstandige, efficiënte organisatie, die onafhankelijk haar werk doet, uiteraard in nauwe samenwerking met de ketenpartners en andere stakeholders, zoals de overheid.

2. Veranderende rol Floricode
De belangrijkste trends en ontwikkelingen voor de sierteelt in relatie tot het werkveld van Floricode zijn:

 • Internationalisering van productie en handel
 • Verdergaande digitalisering van de maatschappij; bloemen en planten zullen binnen enkele jaren voor circa 25% online worden verhandeld, de zogenaamde platforms zijn hiervoor dé toekomst voor de sierteelt.
 • Virtualisatie; digitale beelden worden naast ‘data’ over producten en diensten van toenemend belang in het digitale handelsproces.
 • Het belang van duurzaamheid en transparantie in de keten neemt sterk toe; in de komende jaren zal het grootste deel van alle bedrijven in de sector gecertificeerd zijn.
 • Het combineren van technologie, robotica, sensoren en slimme ICT zal tot de nodige kansrijke innovaties leiden (bijvoorbeeld “de drone in de kas”, “precisietuinbouw”, “Big data”).
 • Verdergaande automatisering van werkzaamheden zal ook mogelijkheden bieden voor de bedrijfsvoering van Floricode zelf.

Dit betekent dat de rol van Floricode nu en in de komende jaren verandert. Om hier op te kunnen anticiperen is in 2019 actief gewerkt aan:

 • Heroriëntatie productregistratie en –codering: dit project met Naktuinbouw, VARB en KAVB heeft als doel te komen tot verdergaande samenwerking binnen de gehele sierteelt voor dit werkveld. De stuurgroep heeft in 2019 met medewerking van een extern deskundige een plan opgesteld voor de concretisering van de beoogde samenwerking; finale besluitvorming over het opgestelde plan zal naar verwachting in het voorjaar van 2020 kunnen plaatsvinden.
 • Heroriëntatie standaardisatie: Floricode heeft besloten de focus qua standaarden te verleggen naar het beheer en de ontsluiting van stamdata voor de sierteelt. Middels API koppelingen zijn in 2019 de eerste sets van stamdata ontsloten zoals diverse codelijsten en het certificatenregister waarmee deze data online beschikbaar zijn voor gebruikers. In 2019 zijn de eerste API aansluitingen gerealiseerd; gebruikers zoals handelsbedrijven, transporteurs en veilingen sluiten hiervoor een abonnement af met Floricode.
 • Beheer stamdata: Floricode heeft in 2019 veel energie gestoken in het verder uitbouwen en verbeteren van het centrale certificatenregister voor de sierteelt. Eind 2019 waren er 12 verschillende certificeringsinstanties die periodiek actuele gegevens aan Floricode leveren over de door hen gecertificeerde sierteeltbedrijven. Dit betreft de actuele basisgegevens van ruim 5000 certificaten voor meer dan 3000 bedrijven. De deelnemende bedrijven aan het FSI initiatief en Royal FloraHolland zijn de belangrijkste gebruikers van dit register.
 • Heroriëntatie verdienmodel: Floricode wil meer en meer onafhankelijk worden van de z.g. sector financiering; in 2019 is hiervoor een volgende stap gezet door abonnementen te introduceren voor de API koppelingen voor de diverse sets aan stamdata.
 • Heroriëntatie organisatie Floricode: afhankelijk van de besluitvorming over de bovenstaande onderwerpen zal de organisatie van Floricode zowel bestuurlijk als organisatorisch en qua personeel kwalitatief en kwantitatief worden aangepast.

3. Personele bezetting
Begin 2019 is de personele inzet uitgebreid tot 9 medewerkers, in totaal 7,5 FTE. Hiermee is de eerdere krimp (> 1 FTE sinds 2017) opgevangen en is een eerste aanpassing gerealiseerd gericht op de veranderingen van het takenpakket van Floricode.

4. Floricode 2019 in cijfers
Enkele cijfers die de concrete resultaten van het werk van Floricode in 2019 illustreren:

REGISTREREN

 • Het aantal nieuwe productregistraties bedroeg 1661 (2018: 1702)

CODEREN

 • Het aantal nieuwe productcodes bedroeg 1598 (2018: 1605)
 • Floricode heeft 12 verschillende sets met stamdata in beheer zoals de productcodes, bedrijfs- en locatiecodes en het certificatenregister
 • Verbeteringen en uitbreidingen zijn gerealiseerd bij:
  - Certificatenregister: uitbreiding van het aantal deelnemende certificeringsinstanties naar 13
  - Bedrijfscodes: toevoegen van de fytosanitaire registratienummers en KvK nummers aan de bedrijfsgegevens; dit i.v.m. de verplichting tot het voeren van het plantenpaspoort

STANDAARDISEREN

 • Floricode heeft 9 verschillende sets aan standaardberichten in beheer zoals de VMP berichtenset en de E-Cert berichtenset (i.s.m. NVWA)
 • Verbeteringen en uitbreidingen zijn tot stand gekomen:
  - De nieuwe versie van de VMP standaard 1.0
  - De nieuwe versie van het ‘berichtenboek E-Cert’ van NVWA
  - De nieuwe versie van de Edibulb standaarden t.b.v. de directe handel in de bloembollensector
  - Vernieuwde documentatie t.b.v. de data van het plantenpaspoort

DISTRIBUEREN

 • Floricode heeft de data ontsluiting van haar stamdata via en API gerealiseerd en heeft hiervoor een nieuwe abonnement structuur geïntroduceerd; de eerste aansluitingen zijn tot stand gekomen
 • Floricode heeft twee relatiebijeenkomsten (mede) georganiseerd:
  - Bijeenkomst Tuinbouw Digitaal “Internet of Horticulture” 19 juni 2019
  - Bijeenkomst “De API’s van Floricode’ 15 oktober 2019
 • Er zijn 4 artikelen in ‘Bloem en Blad’ verschenen

Het aantal klanten van Floricode in 2019:
- Aanvragers productregistratie: 268 Veredelaars/kwekers
- Abonnees berichtstandaarden: 133 softwareleveranciers
- Abonnees codepakketten: 103 softwareleveranciers en eindgebruikers
- Abonnees FloriBar: 51 plantenkwekers en tuincentra
- Abonnees digitale beelden: 25 handelsbedrijven
- Abonnees veilingen: Royal FloraHolland, Plantion, Holambra, Hyeres, Veiling Rhein-Maas

5. Financieel resultaat
Floricode is de weg ingeslagen om meer en meer inkomsten te genereren via abonnementen voor het gebruik van de stamdata die Floricode beheert. Hierbij gaat het om de stamdata van de productregistraties en –codering en ook om de data van de codelijsten die Floricode in beheer heeft. Op deze wijze zullen de direct belanghebbende gebruikers uit de sector meer gaan bijdragen aan de exploitatie van Floricode. Het doel hiermee is tevens om de sectorfinanciering door Royal FloraHolland de komende jaren te kunnen gaan afbouwen. Deze sectorfinanciering is per 2019 omgezet in een exploitatiebijdrage. Hierbij is het doel deze bijdrage de komende jaren maximaal te kunnen gaan afbouwen.

De hoogte van de begroting van Floricode bedraagt circa € 900.000,-. De introductie van API abonnementen heeft bijgedragen aan een hogere omzet t.o.v. 2018. De kosten kwamen in 2019 iets lager uit dan begroot. Dit heeft tot gevolg gehad dat de exploitatiebijdrage van Royal FloraHolland ook op een lager bedrag is uitgekomen dan begroot. Floricode beschikt inmiddels over een toereikende financiële positie.

De sierteeltsector wordt zwaar getroffen door de coronacrisis en dit heeft ook zijn weerslag op Floricode. Rekening moet worden gehouden met een omzet in 2020 lager dan begroot. Daar waar mogelijk worden externe kosten geminimaliseerd. Gezien de reeds gefactureerde en geïncasseerde abonnementen in 2020 en de sterke werkkapitaal- en vermogenspositie is de continuïteit van de stichting op dit moment niet in gevaar.