• Inloggen

Jaarverslag Floricode 2018

Kernopdracht aan Floricode is het zorgen voor het verder verbeteren van de handelsstromen in de sierteelt, vooral door het stimuleren van de digitalisering van de gehele keten. Dit vanuit vier pijlers: registreren, coderen, standaardiseren en distribueren. 
Bedrijven in de sierteelt zijn in staat met de diensten en producten van Floricode hun bedrijfs-  en handelsprocessen te optimaliseren en daarmee hun concurrentiepositie in de internationale sierteeltketen te versterken.
Floricode heeft zich na de fusie tussen Florecom en VKC in 2013 ontwikkeld tot een zelfstandige, efficiënte organisatie, die onafhankelijk haar werk doet, uiteraard in nauwe samenwerking met de ketenpartners en andere stakeholders, zoals de overheid.

1. Veranderende rol van Floricode
De belangrijkste trends en ontwikkelingen voor de sierteelt in relatie tot het werkveld van Floricode zijn:
 • Internationalisering van productie en handel.
 • Verdergaande digitalisering van de maatschappij; bloemen en planten zullen binnen enkele jaren voor circa 25% online worden verhandeld, de zogenaamde platforms zijn hiervoor  dé toekomst voor de sierteelt.
 • Virtualisatie; digitale beelden worden naast ‘data’ over producten en diensten van toenemend belang in het digitale handelsproces.
 • Het combineren van technologie, robotica, sensoren en slimme ICT zal tot de nodige kansrijke innovaties leiden (bijvoorbeeld “de drone in de kas”, “precisietuinbouw”, “Big data”).
 • Verdergaande automatisering van werkzaamheden zal ook mogelijkheden bieden voor de bedrijfsvoering van Floricode zelf.
 •  

  Dit zal betekenen dat de rol van Floricode in de nabije toekomst zal gaan veranderen. Om hier tijdig op te kunnen anticiperen is in 2018 actief gewerkt aan: 
 • Heroriëntatie productregistratie en –codering: dit project met Naktuinbouw, Stichting Beurshal en inmiddels ook KAVB heeft als doel te komen tot verdergaande samenwerking binnen de gehele sierteelt voor dit werkveld. De stuurgroep heeft eind 2018 een extern deskundige aangetrokken om een plan op te stellen voor de concretisering van de beoogde samenwerking, waarna medio 2019 definitieve besluiten zullen worden genomen door de betrokken partijen.
 • Heroriëntatie standaardisatie: de komst van diverse platforms in de sector zal leiden tot andersoortige berichtstandaarden omdat hierbij andere technologieën worden toegepast; Floricode heeft in 2018 oriënterend overlegd met de belangrijkste spelers op dit terrein over de komende veranderingen en haar toekomstige rol hierbij.  
 • Heroriëntatie verdienmodel: Floricode wil meer en meer onafhankelijk worden van de zgn. sector financiering; mede daarom is per ingang van 2018 een abonnement geïntroduceerd voor gebruikers van de data (codelijsten) van Floricode.
 • Heroriëntatie organisatie Floricode: afhankelijk van de besluitvorming over de bovenstaande onderwerpen zal de organisatie van Floricode zowel bestuurlijk als organisatorisch en qua personeel kwalitatief en kwantitatief worden aangepast.

  2. Personele bezetting
  In de loop van 2018 is de personele inzet van de 8 Floricode medewerkers beperkt gekrompen naar 6,6 FTE. Eind 2018 werd gestart met de werving van een nieuwe medewerker om de krimp (>1 FTE sinds 2017) op te vangen en tegelijkertijd de bezetting aan te kunnen passen een de toekomstig te verwachten veranderingen.

  3. Floricode 2018 in cijfers
 • Enkele cijfers die de concrete resultaten van het werk van Floricode in 2018 illustreren:

  REGISTREREN
  Aantal nieuwe productregistraties: 1702

  CODEREN
  Aantal nieuwe productcodes: 1605
  - Aantal sets codelijsten in beheer: 12
  - Beheer Certificatenregister:
  o   uitbreiding naar de data van 12 schema eigenaren
  - Barcodering met GTIN tool:
  o   Introductie FloriBar (opvolger van ‘Codering Levend Groen’)

  STANDAARDISEREN
  -
  Aantal berichtensets in beheer: 9
  o   Update VMP standaarden naar versie 1.0
  o   Ondertekening ‘Manifest VMP 1.0’ door 10 bedrijven en organisaties

  DISTRIBUEREN
  Introductie abonnement distributie codepakketten
  - Relatiebijeenkomsten:
  o   Bijeenkomst “SIERTEELT (DIGI)TAAL – PLATFORMS ON STAGE” 15 februari 2018
  o   Bijeenkomst Tuinbouw Digitaal “Blockchain; Haarlemmerolie?!” 13 juni 2018
  o   Bijeenkomst VMP “Sierteelt, digitaal snel op weg” 3 oktober 2018
  - 4 artikelen in ‘Bloem en Blad’

  Klanten Floricode 2018:
 • Aanvragers productregistratie: 270 Veredelaars/kwekers
 • Abonnees berichtstandaarden: 130 softwareleveranciers
 • Abonnees codepakketten: 90 softwareleveranciers en eindgebruikers
 • Abonnees FloriBar: 40 plantenkwekers en tuincentra
 • Abonnees digitale beelden: 23 handelsbedrijven
 • Abonnees veilingen: Royal FloraHolland, Plantion, Holambra, Hyeres

 • 4. Financieel resultaat 2018

  De hoogte van de begroting van Floricode bedraagt circa € 900.000,-. In het kalenderjaar 2018 is door Floricode een positief exploitatiesaldo behaald. De introductie van abonnementen op de distributie van codelijsten heeft hier mede aan bijgedragen.
  De sectorfinanciering via de bijdrage van Royal FloraHolland werd in 2018 gehandhaafd op € 250.000,- .
  Floricode beschikt inmiddels over een toereikende financiële positie.

  Floricode is de weg ingeslagen om meer en meer inkomsten te genereren via abonnementen voor het gebruik van de data die Floricode beheert. Hierbij gaat het om de data van de productregistraties en -codering en ook om de data van de codelijsten die Floricode in beheer heeft. Op deze wijze zullen de direct belanghebbende gebruikers uit de sector meer gaan bijdragen aan de exploitatie van Floricode. Het doel hiermee is tevens om de sectorfinanciering door Royal FloraHolland de komende jaren te kunnen gaan afbouwen. Voor 2019 en ook voor de jaren daarna voorziet het bestuur een financieel gezonde exploitatie van Floricode te realiseren.