• Inloggen

Jaarverslag Floricode 2020

1. Inleiding
Kernopdracht aan Floricode is het zorgen voor het verder verbeteren van de handelsstromen in de sierteelt, vooral door het stimuleren van de digitalisering van de gehele keten. Dit vanuit vier pijlers: registreren, coderen, standaardiseren en distribueren.
Bedrijven in de sierteelt zijn in staat met de diensten en producten van Floricode hun bedrijfs-  en handelsprocessen te optimaliseren en daarmee hun concurrentiepositie in de internationale sierteeltketen te versterken.
Floricode heeft zich na de fusie tussen Florecom en VKC in 2013 ontwikkeld tot een zelfstandige, efficiënte organisatie, die onafhankelijk haar werk doet, uiteraard in nauwe samenwerking met de ketenpartners en andere stakeholders, zoals de overheid.

2. Veranderende rol Floricode
De belangrijkste trends en ontwikkelingen voor de sierteelt in relatie tot het werkveld van Floricode zijn:

 • Internationalisering van productie en handel
 • Veranderingen in de supply chain middels schaalvergroting, samenwerkingen, innovaties, en grensvervaging tussen de traditionele deelsectoren en keten-schakels
 • Verdergaande digitalisering van de maatschappij; bloemen en planten zullen binnen enkele jaren voor circa 25% online worden verhandeld, de zogenaamde platforms zijn hiervoor dé toekomst voor de sierteelt.
 • Virtualisatie; digitale beelden worden naast ‘data’ over producten en diensten van toenemend belang in het digitale handelsproces.
 • Het belang van duurzaamheid en transparantie in de keten neemt sterk toe; in de komende jaren zal het grootste deel van alle bedrijven in de sector gecertificeerd zijn.
 • Het combineren van technologie, robotica, sensoren en slimme ICT zal tot de nodige kansrijke innovaties leiden (bijvoorbeeld “de drone in de kas”, “precisietuinbouw”, “Big data”).
 • Verdergaande automatisering van werkzaamheden zal ook mogelijkheden bieden voor de bedrijfsvoering van Floricode zelf.

Dit betekent dat de rol van Floricode nu en in de komende jaren verandert. Middels de volgende activiteiten in 2020 speelt Floricode hier op in:

 • Heroriëntatie productregistratie en –codering: In 2020 is door Naktuinbouw, VARB, KAVB en Floricode gewerkt aan de organisatorische- en bestuurlijke opzet van een verdergaande samenwerking binnen de gehele sierteelt voor dit werkveld. De stuurgroep heeft met medewerking van een extern deskundige de eerder hiervoor opgestelde plannen verder uitgewerkt. Eind 2020 heeft de stuurgroep moeten constateren dat het op dit moment te vroeg is om een verregaande bestuurlijke vorm van samenwerking met elkaar aan te gaan. De intentie is de bestaande samenwerkingen waar mogelijk te optimaliseren en uit te bouwen.
 • Heroriëntatie standaardisatie: Floricode verlegt de focus qua standaarden naar het beheer en de ontsluiting van alle relevante stamdata voor de sierteelt. Middels API koppelingen zijn inmiddels nagenoeg alle beschikbare sets van stamdata ontsloten zoals de codelijsten en het certificatenregister waarmee deze data online beschikbaar zijn voor gebruikers. In 2020 is het aantal API aansluitingen op deze dienst in beperkte mate gegroeid. Gebruikers zoals handelsbedrijven, transporteurs en veilingen sluiten hiervoor een abonnement af met Floricode.
 • Heroriëntatie verdienmodel: Floricode wordt stap voor stap minder afhankelijk van de z.g. sector financiering; de introductie van de abonnementen voor de API koppelingen voor de diverse sets aan stamdata vormt hiervoor de basis.
 • Heroriëntatie organisatie: Floricode heeft in 2020 stappen gezet om de organisatie zowel bestuurlijk als organisatorisch en qua personeel kwalitatief en kwantitatief aan te passen. Een aantal gewenste aanpassingen van de statuten van Floricode zijn voorjaar 2021 doorgevoerd, hiermee wordt onder andere  een bredere bestuurssamenstelling mogelijk. 

3. Gevolgen van Corona
De sierteeltsector werd in 2020 aanvankelijk hard getroffen door de coronacrisis en dit heeft ook zijn weerslag gehad op Floricode. Maatregelen werden genomen om het veilig werken op kantoor voor de  medewerkers mogelijk te maken; voor het product-registratie is het immers noodzakelijk op kantoor aanwezig te zijn. De overige medewerkers werkten afwisselend thuis en op kantoor.
Aanvankelijk nam het aantal aanvragen voor productregistratie en –codering sterk af en ook veel andere activiteiten vielen nagenoeg stil. Na april nam het aantal aanvragen voor productregistratie en – codering weer toe. Nieuwe gebruikers van de Floricode standaarden hebben zich nauwelijks gemeld in 2020 en dat geldt ook voor nieuwe aansluitingen op de API data dienstverlening. Niet alleen de coronacrisis zal hier de oorzaak van zijn geweest, maar ook de implementatie van Floriday in de sector waar de aandacht van de softwareontwikkelaars op gericht is geweest. Uiteindelijk is gebleken dat de coronacrisis geen grote impact heeft gehad op de omzet.

4. Interne automatisering
Floricode heeft in 2020 de eerste stappen gezet om de verouderde systemen voor de productregistratie (Plantscope) en productcodering (FloCoSier) te gaan vervangen. Floricode wil hierbij kiezen voor een standaardsoftware oplossing met een z.g. ‘Product information Systeem’ (PIM). Met drie softwareleveranciers is een ‘Request for Proposal’ traject doorlopen. Na een uitgebreide beoordeling van de gedane voorstellen, demonstraties van de systemen en het natrekken van referenties is begin 2021 een voorlopige keuze gemaakt voor een van de drie leveranciers. In 2021 zullen de volgende stappen gezet gaan worden in dit voor Floricode belangrijke automatiseringsproject.    

5. Personele bezetting
Vanwege de aanstaande pensionering van een van de medewerkers werd eind 2020 een nieuwe medewerker als ‘masterdata specialist’ aangesteld. Floricode had in 2020 10 medewerkers in dienst in totaal 7,5 FTE. Hiermee is een volgende stap gezet gericht op de veranderingen van het takenpakket van Floricode.

6. Floricode 2020 in cijfers
Enkele cijfers die de concrete resultaten van het werk van Floricode in 2020 illustreren:

REGISTREREN

 • Het aantal nieuwe productregistraties bedroeg 1659

CODEREN

 • Het aantal nieuwe productcodes bedroeg 1662
 • Aantal sets codelijsten in beheer: 12
 • Beheer Certificatenregister: 
  • uitbreiding naar de data van 14 schema eigenaren met 32 verschillende certificaten
  • introductie van ‘FSI compliant’; de bedrijven die met hun certificeringen voldoen aan de FSI eisen voor duurzaamheid
 • Beheer Bedrijfscodes: 
  • toevoegen fytosanitaire registratienummers en KvK nummers aan de bedrijfsgegevens

STANDAARDISEREN

 • Aantal berichtensets in beheer: 9

DISTRIBUEREN

 • Realisatie API data ontsluiting van stamdata
 • Introductie van het abonnement voor API stamdata
 • 6 artikelen in ‘Bloem en Blad’

7. Het aantal klanten van Floricode in 2020:
- Aanvragers productregistratie: 278 Veredelaars/kwekers
- Abonnees berichtstandaarden: 118 softwareleveranciers
- Abonnees codepakketten: 100 softwareleveranciers en eindgebruikers
- Abonnees API's: 18 eindgebruikers
- Abonnees FloriBar: 51 plantenkwekers en tuincentra
- Abonnees digitale beelden: 25 handelsbedrijven
- Abonnees veilingen: Royal FloraHolland, Plantion, Holambra, Hyeres, Veiling Rhein-Maas

8. Financieel resultaat
Floricode is de weg ingeslagen om meer inkomsten te genereren vanuit de markt via abonnementen voor het gebruik van de stamdata die Floricode beheert. Hierbij gaat het om de data van de productregistraties en –codering, van bedrijven, het certificaten-register en van de overige codelijsten die Floricode in beheer heeft. Op deze wijze zullen de direct belanghebbende gebruikers uit de sector meer gaan bijdragen aan de exploitatie van Floricode. Het doel hiermee is tevens om de sectorfinanciering door Royal FloraHolland de komende jaren maximaal te kunnen gaan afbouwen. Deze sector-financiering is vanaf 2019 omgezet in een exploitatiebijdrage.

De hoogte van de begroting van Floricode bedraagt circa € 900.000,-. De opbrengsten voor de diverse diensten kwamen in 2020 iets lager uit dan begroot. De groei van het aantal abonnementen op de diverse sets aan stamdata was zeer beperkt. De kosten kwamen in 2020 iets lager uit dan begroot. Dit heeft tot gevolg gehad dat de exploitatiebijdrage van Royal FloraHolland ook op een lager bedrag is uitgekomen dan begroot. Floricode beschikt inmiddels over een toereikende financiële positie.

9. Meer informatie
Meer informatie over de diensten van Floricode vindt u op: www.floricode.comwww.plantscope.nl en floribar.floricode.com en gebruik onze app Floribook.